Uzyskiwanie danych identyfikacyjnych od pacjenta

Protetyka

14
Maj
Post in Protetyka
by Super User

Pacjent zgłaszający się do stomatologa nie musi podpisywać zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ zakłady opieki zdrowotnej mogą to robić na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych. Norma ta oznacza, że w sytuacji, gdy brak jest przepisów prawa wprost upoważniających do przetwarzania danych, dane te mogą być przetwarzane bez zgody osób, których dane dotyczą, jeśli jest to konieczne dla wykonywania określonych przez prawo zadań realizowanych dla dobra publicznego. Udzielenie świadczeń zdrowotnych, w tym przypadku stomatologicznych, jest zadaniem realizowanym dla dobra publicznego, zatem nie jest konieczne, aby administrator danych – ART DENT – legitymował się zgodą pacjenta na przetwarzanie jego danych osobowych.

Jeżeli pacjent sprzeciwia się podaniu niektórych danych, np. nr PESEL, placówka nie może przyjąć pacjneta. Tym samym pacjnet sam uniemożliwia rozpoczęcie leczenia.

14
Maj
Post in Protetyka
by Super User

Na zasadzie art. 25 ustawy z 6 listopada 2008 r, o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta ( DzU z 2012 poz.159 ) dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:
1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
czyli
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) numer PESEL,
f/w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
g) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

Dane te pacjent ma obowiązek podać, a podmiot udzielający świadczeń medycznych musi posiadać, od momentu udzielenia pacjentowi pierwszego świadczenia medycznego.
Podmiot udzielający świadczeń medycznych jest zobowiązany prowadzić dokumentację wewnętrzną, w której muszą być dane dotyczące oznaczenia pacjenta, czyli takie, które pozwolą na ustalenie jego tożsamości.

14
Maj
Post in Protetyka
by Super User

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) ART DENT informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest ART DENT z siedzibą w Rybniku, ul. Korfantego 4A
2. Dane osobowe pacjentów przetwarzane będą w celu świadczenia usług stomatologicznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. ART DENT posiada i stosuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

14
Maj
Post in Protetyka
by Super User

ART DENT, zgodnie z prawem, musi udostępnić dane pacjenta następującym osobom i organom:

• pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej (upoważnienie musi zostać złożone na piśmie),
• podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych (jeśli dane są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych),
• organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim (w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, a w szczególności – kontroli i nadzoru),
• ministrowi zdrowia, sądom (w tym sądom dyscyplinarnym), prokuraturze, lekarzom sądowym, rzecznikom odpowiedzialności zawodowej (w związku z prowadzonym postępowaniem),
• uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom,
• organom przyznającym renty oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności (w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem),
• podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych (jedynie w zakresie koniecznym do prowadzenia rejestrów),
• zakładom ubezpieczeń (za zgodą pacjenta),
• lekarzowi, pielęgniarce lub położnej (w związku z prowadzoną procedurą oceniającą dany podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia),

14
Maj
Post in Protetyka
by Super User

Aby wykonywać działanośc leczniczą na rzecz pacjentów, ART DENT zbiera i przetwarza ich dane osobowe, zgodnie z art. 23 i 27 ustawy o ochronie danych osobowych, a także przestrzega zasad ochrony tych danych, m.in. zabezpieczając dane przed osobami niepowłanymi, prowadząc, aktualizacjąc i przestrzegając Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, szkoląc pracowników.

Więcej artykułów…